پرسشنامه

محصولات دسته پرسشنامه

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT)

آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس نیز یک پرسشنامه خودگزارش‌دهی کوتاه است

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 1970

این پرسشنامه در سال 1970 توسط هرمنس ساخته شد

پرسشنامه نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS-26) وایزمن و بک 1978

این ابزار، مقیاسی خود گزارشی است كه برای سنجش نگرش ها، طرحواره ها و عقاید منفی توسط وایزمن و بك (1978) فراهم شده است

پرسشنامه هیجان خواهی آرنت 1993

این مقیاس در سال 1993 توسط آرنت برای اجتناب از محدودیت های فرم پنجم زاکرمن در پی کشف رابطه هیجان خواهی با نیاز به تازگی و شدت به عنوان دو محور فرعی ساخته شده است

پرسشنامه کنترل درونی بیرونی راتر 1966

مقیاس کنترل درونیبیرونی (IE) این مقیاس راتر به عنوان یک مقیاس خودسنجی 29 سئوالی بوده و دارای 6 سئوال به صورت خنثی می‌باشد

پرسشنامه سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

مقیاس سیستم های بازداریفعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) شامل ۲۰ پرسش خود گزارشی و دو زیرمقیاس است

پرسشنامه خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHPS)

این مقیاس، در سال ۱۹۹۵ توسط اسنیت، همیلتون، مورلی، هومیان، هرگریوز و تریگول طراحی شد و ۱۴ عبارت دارد

پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو- کراون 1960

مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد

پرسشنامه باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین 1982

ا ین پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده است

پرسشنامه انگیزه تأیید (AMS) ولرند 1989

اهداف مقیاس حاضر در ارائه نیروی انگیزه فردی،کسب انگیزه تأیید است

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989

این پرسشنامه دارای 11 ماده می­باشد

پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون 1989

تست شخصیتی گری ویلسون 1989 ساخته شده است

پرشسنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) دزوریلا و همکاران 2002

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSIR؛ دزوریلا و همکاران، 2002)، یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای 25 سوال بوده

پرسشنامه ی کانرز والدین 1999

این پرسشنامه ۲۶ سوال داشته و لذا، نمره کل آزمون دامنه ای از ۲۶ تا ۱۰۴ خواهد داشت

پرسشنامه ی سنجش هوش های چندگانه گاردنر 1983

هوش طبیعت گرایانه، هوش موسیقایی، هوش منطقیریاضی، هوش وجودی(هستی گرایانه)، هوش درک دیگران(میان فردی)، هوش بدنیجنبشی، هوش زبانیکلامی، هوش درک خود(درون فردی)، و هوش فضایی

پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران 1986

پرسشنامه 42 ماده ای هوش معنوی دارای 4 عامل می باشد عامل اول دارای 12 ماده است

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI)

ین پرسشنامه در سال ۲۰۰۰ توسط کانور و همکارانش به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی طراحی شد

پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006

این پرسشنامه یكی از شناخته شده ترین ابزارهای عمومی سنجش كیفیت زندگی است

پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی (MOCI) که معادل انگلیسی آن maudsley obsessive compulsive inventory است

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000

این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری (1) ساخته شده است

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی